{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

آسیب های اجتماعی روز به روز بیشتر شده است!

کودکان معتاد با منتشر شدن فیلمی از آنها تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند تا بخاطر بد سرپرستی درباره سرنوشت آنها چاره جویی شود. کودکان معتاد یکی از معضلاتی هستند که اگر ارگان های مسئول ورود نکنند کودکان معتاد خیلی زود در جامعه تاثیر منفی ای می گذارد.سرنوشت کودکان معتاد را می توان با مقوله کودک آزاری مقایسه کرد چرا که کودکان معتاد توسط پدر و مادرانشان در شرایط استعمال مواد قرار می گیرند وگرنه می توانستند در شرایط مناسب تری سالم رشد کنند.

 آمار آسیب های اجتماعی و انواع آن در جامعه کرونا زده هر روز بیشتر می شود. فعالان اجتماعی هر روز هشدار می دهند که رشد این آمار خطرناک است و نیاز به دقت سازمان های مسئول دارد اما آسیب ها هر روز بیشتر می شوند و تلخ تر و سن درگیرها با این آسیب ها مدام در حال کاهش است اما مدیریت ، برنامه ، کمک در کمترین حد ممکن از سوی نهادهای مسئول شکل گرفته است.

در این تصویر دو کودک دیده می شوند. این سوی تصویر دو کودک که مواد در دست نشسته اند و آن سوی دوربین ، فردی که از این دو کودک بدون هیچ ابایی تصویر گرفته و منتشر کرده است.

این چند دقیقه کوتاه پر از آسیب است ، پر از زخم ، پر از نماهایی از فقر ، فقر مالی و فرهنگی.

نهاد های قضایی می توانند با دقت بیشتر بر عملکرد نهادهای اجتماعی نظارت داشته باشند تا توجه به کمک به آسیب دیدگان بیشتر شود. این چند دقیقه فیلم کوتاه از زخم های عمیقی در جامعه خبر می دهد. زخم هایی که هر روز می توانند عمیق تر شوند و خطراتشان در بستر جامعه پر رنگ تر نمود پیدا کند.

باید دانست که این زخم ها مخصوص یک قشر و یک استان یا محله نمی ماند ، این زخم ها تنها یک عده را در جامعه بیمار خود نمی کند بلکه چنین زخم های اجتماعی چون ویروس در همه اقشار جامعه منتشر می شوند و تاثیر سیاه خود را بر پیکر کل جامعه می گذارند.

 

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها