{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

درباره شرایط و نحوه پرداخت پاداش بازنشستگی به میزان بیش از یک ماه بیشتر بدانید.

پرداخت پاداش بازنشستگان به میزان بیش از یک ماه

حکم کلی راجع به پاداش بازنشستگی کارگران را قانونگذار در مفاد ماده ۳۱ قانون کار مقرر داشته و میزان آن معادل یک ماه حقوق برای هر سال سابقه کار است.

بدیهی است چنانچه با بررسی و تحقیق، اسناد معتبر مشخص و احراز شود که کارگاهی علی‌رغم صراحت ماده ۳۱ مرقوم نسبت به پرداخت مبلغی بیش از رقم قانونی به کارگران بازنشسته اقدام کند و وضعیت به وجود آمده استمرار یافته باشد، این پرداخت‌ها جزء شرایط کار کارگران محسوب شده و ادامه اجرای آن بر اساس حقوق مکتسبه کارگران خواهد بود

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها