{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

مردان در قرون وسطی با این وسیله زنان پرحرف را شکنجه می دادند.

 زنان پر حرف در قرون وسطی مورد مجازات و شکنجه های هولناک توسط مردان قرار می گرفتند که در ادامه میبینید.

در قرون وسطی، زنان پرحرف را تنبیه می کردند. مردان برای تنبیه از ماسک های فلزی در اسکاتلند و انگلستان و در اوایل قرن شانزدهم برای شکنجه زنان پرحرف خود استفاده می کردند.

شکنجه

 

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها