{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

زمان واریز مستمری بازنشستگان/ زمان واریز مستمری بازنشستگان در شهریورماه

زمان واریز مستمری بازنشستگان در شهریورماه چه زمانی است؟ زمان واریز مستمری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از ۲۰ شهریور آغاز می شود.

مه شو : زمان واریز مستمری بازنشستگان در شهریورماه چه زمانی است؟ زمان واریز مستمری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از ۲۰ شهریور آغاز شده است و تا ۳۱ شهریور بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود. حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در شهریور ۱۴۰۰ بر اساس حرف اول نام خانوادگی آنان و طبق جدول زیر پرداخت می‌شود:

نام حرف تاریخ پرداخت
آ، ا 1400/6/20
حرف ب تا ش شعب تا ۲۰۰۰ نفر 1400/6/21
حرف ص تا ی شعب تا ۲۰۰۰ نفر 1400/6/22
ب 1400/6/23
پ، ت، ث 1400/6/24
چ، ج، ژ، ص 1400/6/25
ض، ز، ف 1400/6/26
ح 1400/6/27
ق، ر، س 1400/6/28
ط،ظ،خ 1400/6/29
بانک‌های ملی، ملت، تجارت، پست بانک، سپه، کشاورزی، صادرات 1400/6/29
گ،ل،و،ه،غ،ی،ذ،ک 1400/6/30
د،ش، ع، ن، م و بنیاد شهید و همکاران بازنشسته 1400/6/31

 

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها