{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

خواستگاری جذاب و دیدنی از خانم دکتر تهرانی

خواستگاری / دکتر دانیال محمد جراح قلب در اتاق عمل از خانم دکتر قاسمی خواستگاری کرد. این صحنه دوست داشتنی در بیمارستان قلب تهران شکل گرفت. خانم دکتر تصور می کرد که برای جراحی قلب وارد اتاق جراحی شده است غافل از اینکه همه تیم جراحی در تدارک یک خواستگاری غافلگیر کننده هستند.

خانم دکتر در حال آماده شدن برای شروع جراحی بود که ناگهان دکتر دانیال محمد وارد اتاق شد ، با لباس جراحی ولی قصد جراحی نبود، قصد خواستگاری از خانم دکتر بود ، با انگشتری در دست روز زمین اتاق عمل زانو زد و خواستگاری کرد.

خانم دکتر بهت زده به تصویر نگاه کرد و بعد ذوق زده با خنده و شوق ، جواب بله را داد..


ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها