{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

کودکان، آینده‌سازان فردای نسل ما هستند و ما موظفیم برای ایـن سـرمایه‌های مهـم شرایطی را فراهم کنیم تا بدون هیچگونه صدمه فیزیکی و ذهنی بـه رشـد و شـکوفایی کافی دسـت یابند.

خم شدن قامت دانش آموزان زیر کوله پشتی ها

کودکان در دوره رشد از لحاظ ساختار اسکلتی و استخوانی به اندازه کافی تکامـل نیافته‌اند، بسیار انعطاف‌پذیر و آسیب‌پذیر هستند و در برابر استرس‌های وارده، فشار و کارهای فیزیکی تحمـل کافی را ندارند. 

امروزه در جهان، تلاش بر این اسـت کــه قــوانین ارگونومیک و آنتروپومتریک بــرای کودکان در سنین رشد اجرا شود، تا کودکان در خانه و مدرسه در رونـد یادگیری و رشد خـود متحمل خسارات جبران ناپذیر نشوند. 

حدود 90 درصد از دانش آموزان کوله‌پشتی حمل می‌کنند، کوله پشتی نامناسب، منجر به درد سرشانه، پشت، کمر و ناهنجاری‌های اسکلتی می‌شود در واقع حمل کوله پشتی سنگین‌تر از 10 درصد وزن بدن توصیه نمی‌شود.

امید گیاهی، متخصص طب کار و بیمارهای شغلی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در رابطه با موضوع این گزارش به خبرنگار ایسنا گفت: کیف‌ها و تجهیزات آموزشی به روش‌های مختلفی حمل می‌شـوند، دانـش آمـوزان عـلاوه بـر کتاب‌های درسی روزانه، وسایل و لوازم دیگری را نیز در طـول روز حمـل می‌کننـد. 

وی تصریح کرد: وزن وسـایل و روش حمل آنها مسئله‌ای است که باید مورد توجه قـرار گیـرد، زیـرا وسـایل نامناسـب حمـل و وسایل سنگین به طور مکرر می‌توانند سبب ایجاد عوارض جسمانی و تغییر شکل اسکلت فرد شود. 

متخصص طب کار و بیمارهای شغلی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، حمل نامناسب کیف، وزن بـالای کیـف و کیف‌های نامناسـب را عـاملی در دردهای پـایین کمری برشمرد. 

گیاهی با بیان اینکه دردهای ناحیـه سرشانه و پشت در دانش‌آموزانی که کوله‌های سنگین حمل می‌کننـد، بسیار شایع است، عنوان کرد: جراحان ارتوپدی معتقدند که 58 درصد دردهای سرشانه و پشـت در کودکان بـه علت کوله پشتی‌های سنگین و بد طراحی شده است. 

وی فرهنگسازی را در این راستا امری مهم ذکر کرد و گفت: برگـزاری دوره‌های آموزشی مناسب برای کودکـان، والـدین و حتـی مسـئولان مدارس و معلمان می تواند امری تاثیرگذار در این راستا باشد.

متخصص طب کار و بیمارهای شغلی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، افزود: آگـاهی داشـتن از مسـائل ارگونومی و نحوه انتخـاب کولـه پشـتی مناسـب در هنگام خرید نیز به طور قطع راه گشـای ایـن مشـکل خواهد بـود. 

تشویق تولیدکنندگان کوله پشتی... 

وی، گفت: بهتر است تولیـدکنندگان داخلـی بـه تولیـد کولـه‌پشـتی‌هایی بـا فاکتورهـای ارگونومیـک و مطـابق بـا انـدازه‌های آنتروپومتریک کاربران ایرانی تشـویق شـوند، زیـرا ممکن است یکی از دلایل عدم انتخاب مناسـب در هنگــام خریــد کوله‌پشـتی موجــود نبودن کولـه‌پشـتی‌های مناسـب و اسـتاندارد باشد. 

گیاهی عنوان کرد: به والدین توصیه می‌شود هر روز کیف فرزند خود را بازبینی کنند که وسایل و کتاب‌های اضافه را با خود به مدرسه نبرند. 
    
وی با اشاره به اینکه دانش آموزان باید هر دو بند کوله‌پشتی را بر دوش بیندازند، ذکر کرد: استفاده از دو بند کیف به توزیع بهتر وزن در تمام پشت کمک می‌کند و وضعیت ایستادن متقارن و کاملا متوازن بدن را بهبود می‌بخشد. 

متخصص طب کار و بیمارهای شغلی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، افزود: کوله‌پشتی‌های چرخ دار برای دانش آموزان اول ابتدایی که در یک کلاس ثابت حضور می‌یابند و نیازی به بالا و پایین رفتن مکرر از پله ها ندارند، راه حل مناسبی است. 

گیاهی در ادامه گفت: وقتی که کوله‌پشتی سنگین باشد بیش از حد پشت کودک را قوس دار می‌کند یا سر و تنه را به جلو خم می‌کند تا بتواند وزن کیف را تحمل کند، این فشار روی عضلات گردن و پشت سبب خستگی بیش از حد و آسیب می‌شود. 

وی افزود: اگر کودک کوله را بر روی یک شانه حمل کند، برای جبران وزن اضافی آن به طرف مقابل خم می‌شود و این مسئله درد بخش فوقانی و تحتانی پشت و کشش عضلات شانه و گردن را به دنبال دارد. 

متخصص طب کار و بیمارهای شغلی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، بیان کرد: بند باریک برخی کوله‌ها جریان خون و رشته‌های عصبی دست‌ها را تحت فشار قرار داده و سبب ضعف و گزگز بازو و دست‌ها می‌شود، لذا آشنایی با اصول ارگونومی در خرید کیف یا کوله‌پشتی می‌تواند تا حدی از آسیب های وارده به ستون فقرات کاهش یابد. 

فرزام بیدارپور ، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، باید آموزش و پرورش روشی را ترویج دهد که دانش آموزان کمتر از کوله‌پشتی استفاده کنند. 

وی با اشاره به اینکه دانش آموزان باید دو سری کتاب داشته باشند، تصریح کرد: با این روش، دانش آموزان یک سری از کتاب‌ها را در خانه و سری بعد را در مدرسه می‌گذارند و در این صورت فقط دفاتر خود را در داخل کوله پشتی گذاشته و به مدرسه می برند. 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، عنوان کرد: حدود 40 درصد از افرادی که از کوله پشتی استفاده می‌کنند دچار درد گردن، کمردرد و مشکل انحنای ستون فقرات به ویژه در دختران هستند. 

وی عنوان کرد: کوله‌پشتی باید متناسب با اندام دانش آموز بوده و لبه پایینی باید سه سانتی متر بالاتر از خط کمر و از جنس چرمی یا برزنت، محکم و سبک باشد. 

بیدارپور با اشاره به اینکه بند کوله‌پشتی باید زخیم باشد، ذکر کرد: کوله‌پشتی باید دارای بندهای محکم، زخیم، حداقل پنج سانتی متر، متقارن و دارای کمربندی باشد که روی سینه قفل شود در واقع نباید تمام فشار کوله پشتی روی کمر باشد. 

وی با بیان اینکه محتوای کوله پشتی به اندام دانش‌آموز بستگی دارد، گفت: در یک دانش‌آموز اول ابتدایی که 30 کیلو وزن دارد نباید از سه کیلو بیشتر حمل کند. 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، خاطرنشان کرد: کوله پشتی باید جیب‌های مختلفی داشته باشد که هنگام چیدن وسایل وزن آن تقسیم شود. 

بیدارپور روش درست بلند کردن کوله پشتی را از روی صندلی ذکر کرد و یادآور شد: حداکثر زمان گرفتن کوله‌پشتی نیم ساعت است و دانش آموز باید بعد از نیم ساعت استراحت کنند. 

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها