{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|
محسن افشانی از زندان آزاد شد

محسن افشانی اعلام کرد:
٩ دى ١٣٩٨
رأى دیوان عالى کشور
در شعبه بیست
به ریاست محمد ناصرى صالح آباد
در مورد پرونده من صادر شد.

من آزاد شدم فقط ٦ماه از بهترین لحظات زندگیم
توى "زندان تهران بزرگ" سوخت شد!

زندان جاى خوبى نیست... زنده باز حماسه ٩ دى

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها