{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

حسام نواب‌صفوی با انتشا این عکس نوشت: روزی از در دادگاهی بیرون آمدم چشمم که به رای افتاد با دیدن رای یخ کردم. عصبانی و ناراحت به روی نیمکتی نشستم دوستم رفت برایم آب بیاورد این گربه ناراحتی من را فکر کنم فهمید و دستهایش را در جیبم گذاشت او نه من را میشناخت فقط میدانم حال مرا فهمیده بود وقتی دستانش در جیبم بود احساس میکردم پشتیبان دارم گرمای دستان او در جیب کتم مرا گرم میکرد بعد از چهل دقیقه همکارم آمد و متحیر ماند که این گربه چهل دقیقه است کنار من است؟؟؟؟؟ بعضی اوقات،حیوانات درک بسیار بهترى از شرایط دارند حتى بیش از انسانها

گربه‌ای که شریک غم حسام نواب‌صفوی شد +عکس

حسام نواب‌صفوی با انتشا این عکس نوشت: روزی از در دادگاهی بیرون آمدم چشمم که به رای افتاد با دیدن رای یخ کردم. عصبانی و ناراحت به روی نیمکتی نشستم دوستم رفت برایم آب بیاورد این گربه ناراحتی من را فکر کنم فهمید و دستهایش را در جیبم گذاشت او نه من را میشناخت فقط میدانم حال مرا فهمیده بود وقتی دستانش در جیبم بود احساس میکردم پشتیبان دارم گرمای دستان او در جیب کتم مرا گرم میکرد بعد از چهل دقیقه همکارم آمد و متحیر ماند که این گربه چهل دقیقه است کنار من است؟؟؟؟؟ بعضی اوقات،حیوانات درک بسیار بهترى از شرایط دارند حتى بیش از انسانها

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها