{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

شراره رخام با انتشار این عکس نوشت: دوست داری گریه کنی، می تونی!

دوست داری فریاد بـزنی، می تونی!

دوست داری خودخوری کنی، می تونی!

دوست داری متنفر باشی، مختاری!

ولی

اجازه نداری که جـا بزنی؛ وا بدی؛

امیدتو از دست بدی؛ و خودتو در آغوش بیخیالی به روح و جسمت، رها کنی!

قدرتمند باش و علی رغم همه ی ناراحتی ها و مشکلاتت، امیدتو از دست نده؛

برای خودت این بـاور ِ درست رو بساز که:

"معجزه ای در راه است"

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها