{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

"رئیس‌علی دلواری‌" های زیادی دارد این سرزمین پرافتخار و رنج کشیده،در هر گوشه ای که بنگری آنها را می توانی ببینی.

زن واقعی رئیس‌علی دلواری +عکس
هنگامی که سریال دلیران تنگستان پیش از انقلاب پخش شد و آن را تماشا کردم، به مظلومیت مردمی پی بردم که چه ها بر سرش آمده است و از سویی به دلاوری های آن ها هم افتخار کردم که چگونه در مقابل تجاوز کشوری که قصد به تاراج بردن همه چیز این مرز و بوم را داشت، ایستادند تا او نتواند به یغما ببرد.
رئیس علی دلواری های زیادی دارد این سرزمین پرافتخار و رنج کشیده،در هر گوشه ای که بنگری آنها را می توانی ببینی.
میرزا کوچک خان جنگلی،باقرخان و ستارخان،کلنکل پسیان و... تا رسید به دلاوری های زمان خودمان.شهید همت و باکری،چمران، صیاد و... همچنان این راه ادامه دارد.
می گفت:میدونی من کی هستم ؟؟ من خیری! زن مرحوم رئیس علی دلواری هستم!
الحق که زنی چون تو زیبنده همسری چون رئیس علی است.از رئیس علی می گفت و از عشقش به او.از عشق رئیس علی می گفت به خالقش و انسی که با قرآن داشت.
رئیس علی می گفت:ما برای غنیمت نمی جنگیم،ما می جنگیم که چیزی از دست ندیم.
من خیری هستم!زن رئیس علی.هیچی هم ندارم و هیچی هم نمی خوام!فقط کربلا نشد برم.امام رضا نشد برم.
رئیس علی شهید شد.اما به جای او برادرهای فرداها برخاستند و جای او را پر کردند.
در این سرزمین رئیس علی بسیار است.
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها