{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

یارانه جدید برای این اقشار پرداخت می شود

یارانه جدید طبق گفته رئیسی در نیمه دوم سال پرداخت می شود.ماهانه دو یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. در روز دهم هر ماه یارانه معیشتی بنزین و در روز بیستم هر ماه یارانه نقدی پرداخت می‌شود.مبلغ یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به‌ ازای هر نفر و مبلغ یارانه معیشتی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان برای هر خانوار است. همچنین تعداد یارانه‌ بگیران نقدی ۷۸ میلیون نفر است و ۶۰ میلیون نفر نیز یارانه بنزین می‌گیرند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی دامداران ایران: حداقل قیمت تمام شده شیرخام برای دامداران بیش از یک‌ماه پیش با تامین 100 درصد نهاده‌های دامی با نرخ دولتی 8 هزار و 500 تومان و بدون نهاده‌های دامی دولتی تا 10 هزار و 500 تومان برآورد شد، در حالی که حداکثر قیمت خرید از دامداران 5 هزار تومان است.

یارانه

با توجه به افزایش قیمت و گرانی لبنیات، پیشنهاد داده‌ایم برای اقشار کم‌درآمد کارت لبنیات صادر شود

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها