{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

نتایج جستجو :

  • مبلغ یارانه نقدی دو برابر می‌شود؟

    یارانه نقدی یکی از موضوعاتی است که خانوار‌ها در پایان هر ماه در انتظار شنیدن اخباری مبنی بر زمان واریز آن هستند که در این میان بیش از ۹۴ درصد مردم در کشور یارانه دریافت می‌کنند.