{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|
  • رئیس جمهوری:

    رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه نقد دلسوزانه با تخریب کینه توزانه تفاوت دارد، گفت:کسی با تضعیف دولت تقویت نمی‌شود و…

نماینده دائم ایران در سازمان ملل تاکید کرد، کشورهای ساحلی مسئولیت امنیت خلیج فارس را بر عهده دارند و دخالت نیروهای…